top of page

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Nimi: TMI Sami Hakamäki

Y-tunnus: 3154687-4

Osoite: Niinikuruntie 6, 33880 Lempäälä

Puhelinnumero: 0443035551

Sähköposti: sami@samihakamaki.com

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja asiakassuhteiden hoitoon ja asiakassuhdeviestintään, varausten käsittelyyn, palveluiden myyntiin ja toteutukseen, laskutukseen, sekä laskujen valvontaan ja perintään liittyviin tehtäviin.

Henkilötietoja käytetään myös palvelujen markkinointiin ja liiketoiminnan sekä asiakaspalvelun kehittämiseen.

 

Mahdollisia allergiatietoja ja toiveita käytetään vain ruoan valmistukseen ja tarjoiluun.

 

Käsiteltävät henkilötiedot ja niiden tietolähteet

Käsiteltävät henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään palvelujen käytön myötä.

Käsiteltävät tiedot:

  • Nimi

  • Sähköpostiosoite

  • Puhelinnumero

  • Postiosoite

  • Laskutustiedot

  • Allergiatiedot ja toiveet

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavilla lainmukaisilla perusteilla:

  • Sopimussuhde tai sopimuksen tekemistä edeltävät toimenpiteet.

  • Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

  • Rekisteröidyn suostumus

Henkilötietojen säilytysaika 

Henkilötietoja käsitellään asiakkuussuhteen säilymisen ajan. Tiedot poistetaan asiakassuhteen päätyttyä 12 kuukauden kuluttua, ellei tietojen säilyttämiseen ole olemassa muita perusteita.

Henkilötietojen siirto alihankkijoille

Rekisterinpitäjä käyttää alihankkijoita henkilötietojen käsittelyyn. Rekisterinpitäjä tekee alihankkijoiden kanssa asianmukaiset henkilötietojen käsittelyä koskevat sopimukset.

Kansainväliset henkilötietojen siirrot

Henkilötietoja ei lähtökohtaisesti siirretä EU/ETA-alueen ulkopuolelle. Mikäli henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, siirto tapahtuu käyttäen EU-komission mallisopimuslausekkeita tai muuta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen sallimaa siirtomekanismia.

Henkilötietojen suojauksen periaatteet

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja turvallisella ja lainsäädännön vaatimukset täyttävällä tavalla. Rekisterinpitäjä arvioi käsittelytoimiin liittyvät mahdolliset riskit ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin näiden riskien hallitsemiseksi. Rekisterinpitäjä toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset keinot henkilötietojen suojaamiseksi. Henkilötietojen suojauksessa käytetään mm. seuraavia keinoja: käyttövaltuushallinta, kulunvalvonta, laitteistojen ja tiedostojen suojaus sekä käsittelyn ohjeistus ja neuvonta. Rekisterinpitäjä edellyttää käyttämiltään alihankkijoilta ja yhteistyökumppaneiltaan asianmukaisia suojatoimenpiteitä.

Rekisteröidyn oikeudet

Tietojen tarkastusoikeus (oikeus saada pääsy tietoihin): Rekisteröidyllä on oikeus tietää, mitä henkilötietoja hänestä käsitellään tai saada vahvistus, että häntä koskevia tietoja ei käsitellä.

Oikeus tietojen oikaisemiseen: Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että häntä koskevat virheelliset, epätarkat tai puutteelliset henkilötiedot oikaistaan tai täydennetään. Lisäksi hänellä on oikeus vaatia, että tarpeettomat henkilötiedot poistetaan. 

Oikeus tietojen poistamiseen (oikeus tulla unohdetuksi): Tietojen käsittelyn oikeusperusteesta riippuen rekisteröidyllä voi olla oikeus saada henkilötiedot poistettua rekisterinpitäjän rekisteristä. Tällaista oikeutta ei ole esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa henkilötiedon käsittely on tarpeellista lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi. 

 

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen: Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa olla oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista siksi aikaa, kunnes tiedot tai sen käsittelyn oikeusperuste on asianmukaisesti tarkistettu ja korjattu tai täydennetty.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen: Rekisteröidyllä on joissain tilanteissa oikeus saada rekisterinpitäjälle toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle. Oikeus koskee tilanteita, joissa tietojen käsittely on automaattista ja perustuu suostumukseen tai sopimukseen. Siirto-oikeus ei siis koske esimerkiksi sellaista henkilötiedon käsittelyä, joka on tarpeen rekisterinpitäjälle kuuluvan lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi.

 

Oikeus tehdä valitus viranomaiselle: Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679) tai muuta tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun toimisto
Käyntiosoite: Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00531 Helsinki
Sähköposti: tietosuoja(at)
om.fi
Puhelinvaihde: 02956 66700

bottom of page